Offentlig gjennomsyn

Fjellstyret har av gitt uttalelse til planer om utbygging av arealer i Moseteråsen / Buåsen. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrets hjemmeside. Ev merknader til fjellstyrets uttalelse sendes oyer@fjellstyrene.no innen 1. november.

Sakens dokumenter finner du her

Edgar Enge