Fjellstyret - medlemmer

Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellstyret er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene, så lenge ikke annet er forutsatt i eller i medhold av lov. I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede bruksretter som seter og beite, samt jakt, fangst og fiske. Bruksrettenes innhold er ikke uttømmende beskrevet i fjelloven, men er fastlagt gjennom lang tids bruk. Utnyttelsen av bruksrettene er heller ikke låst til en bestemt tilstand, og en tidsmessig utvikling av bruksrettene står sentralt.

Fjellstyret blir valgt av kommunestyret, og følger kommunevalget. Fjellstyre valgt for perioden 22.10.2015 - 31.10.2019:

Medlem

Arne Finn Brekke (leder)

Bjørner Killi (nestleder)

Marianne Stenersen

Håvard Granskogen

Anne Magnhild Braastad Lie

Personlig varamedlem

Jon Magne Aspelund

Åse Rygaer

Elin Heidi Slåsletten

Lars Høvren

Britt Rusten