Back to All Events

Fjellstyremøter 2016


Fjellstyrets møtebok for 2016 kan du lese her:

 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
 2/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 3/16 Habilitet og interessekonflikter
 4/16 Referatsaker
 5/16 Orienteringssaker
 6/16 Bestandsregistrering av bever.  Jaktåpning.
 7/16 Avtale om kjøp av skibruer
 8/16 Møteplan 2016
 9/16 Budsjett 2016
10/16 Arbeidsplan 2016
11/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
13/16 Habilitet og interessekonflikter
14/16 Referatsaker
15/16 Orienteringssaker
16/16 Søknad om tilvising av beiteområde for sau
17/16 Søknad om flytting av beiteområde for storfe-besetning
18/16 Søknad om beiting med geiter
19/16 Toppturer 2016
20/16 Elgjakta 2016.  Utlysing av ledige felt.
21/16 Regnskap 2015
22/16 Årsmelding 2015.
23/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
25/16 Habilitet og interessekonflikter
26/16 Referatsaker
27/16 Orienteringssaker
28/16 Inngjerding av Hovsmyrbakkbua.  Feste nr 507.
29/16 Søknad om å legge fram fiberkabel.
30/16 Søknad om endring av beiteområde for storfe.  Ny behandling.
31/16 Søknad om beiteområde for sau.
32/16 Øyer-Tretten Røde kors. Økonomisk bistand, ev. kjøp av garasje.
33/16 Fordeling av verv.
34/16 Trekning av småviltjakta med hund 2016
35/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
36/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
37/16 Habilitet og interessekonflikter
38/16 Referatsaker
39/16 Orienteringssaker
40/16 Søknad om beiteområde for sau
41/16 Søknad om beiteområde for sau – ny behandling.
42/16 Endring av jakttid for villrein
43/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
44/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
45/16 Habilitet og intressekonflikter
46/16 Referatsaker
47/16 Orienteringssaker
48/16 Søknad om å bygge på seterhus.  Feste nr 185.
49/16 Søknad om utvidelse av seterhus.  Feste nr 284.
50/16 Søknad om beiteområde for storfe.
51/16 Kommunedelplan for Øyer sør.  Utvidelse av planområdet.
52/16 Søknad om å sette opp sorteringsanlegg for sau ved Gullbringen.
53/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
54/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
55/16 Habilitet og interessekonflikter
56/16 Referatsaker
57/16 Orienteringssaker
58/16 Søknad om å sette opp uthus. Feste nr 696.
59/16 Søknad om å flytte til ny tomt.  Feste nr 180.
60/16 Søknad om plassering av jaktbu.
61/16 Søknad om å arrangere multisportarragement.
62/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
63/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
64/16 Referatsaker
65/16 Orienteringssaker
66/16 Søknad om flytting og utvidelse av lunnstugu.  Feste nr 285.
67/16 Søknad om omlegginger av skiløypenettet.
68/16 Søknad om mindre justering av inngjerdet areal.  Feste nr 479.
69/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
70/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
71/16 Referatsaker
72/16 Orienteringssaker
73/16 Klage på fjellstyrets vedtak om utvidelse av seterhus.  Feste nr 285.
74/16 Søknad om fritidsfeste på seterhus.  Feste nr 669.
75/16 Kommuneplanens arealdel.

Later Event: January 25
Fjellstyremøte januar 2017