Øyer statsallmenning

Øyer statsallmenning er på ca. 430 000 dekar, og utgjør 2/3 av arealet i kommunen.

Allmenningen omfatter deler av fjellområdene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Allmenningen grenser mot Ringebu i nord, Stor-Elvdal i øst og Ringsaker/Lillehammer i sør.  I vest går grensa mot de private grunneierlagene på østsiden av Lågen i Øyer.

Ca halvparten av arealet er snaufjell.  Store arealer er dekket av bjørkeskog, som i mange områder er nokså ung og står svært tett.  Bjørkeskogen vokser opp til ca 1000 meter over havet, noen steder litt høyere.  Granskogen finnes mest i søre og vestre deler av allmenningen, særligh er Åstdalen et styrt sammenhengende granskog-område.  Det er helt ubetydelig innslag av furu.  

Høyde over havet varierer fra 700 m i søre delen av Åstdalen til 1232 m på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer kommune.